Jdi na obsah Jdi na menu
 


PODMÍNKY PRO PRODEJCE

Všeobecné podmínky účasti

I. Pořadatel akce

Karmotera s.r.o., se sídlem sídliště Lučina 292, 348 13 Chodová Planá, IČ 28539460

II. Prodejce

Prodejci jsou právnické a fyzické osoby, které vyplnily přihlášku k účasti a kterým pořadatel potvrdil účast na akci.

III. Přihláška k účasti, přidělování výstavních /prodejních ploch

1. Přihláška k účasti zaslaná pořadateli je pro prodejce závazná.

2. Pořadatel rozhoduje o přijetí, krácení nebo odmítnutí přihlášky, aniž by byl povinen své rozhodnutí zdůvodňovat.

3. Pořadatel po vyhodnocení přihlášky zašle vybraným prodejcům Podnájemní smlouvu a zpravidla i Podrobné technické instrukce.

4. Prodejce se zavazuje ke splnění všech závazků vzniklých jeho účastí. K případné změně domluvených podmínek a postupů je nutné předchozí schválení pořadatele.

5. Přidělenou prodejní plochu nesmí prodejce přenechat třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu pořadatele.

IV. Nájemné výstavní plochy, reklama

1. Ceny se řídí aktuálním ceníkem.

V. Sankční podmínky

1. Prodejce může písemně bez sankce svou účast zrušit do 20 kalendářních dnů před termínem konání akce. Za rozhodný termín se považuje datum prokazatelného doručení výpovědi pořadateli.

2. V případě, že prodejce svou účast zruší méně než 20 kalendářních dnů před konáním akce, zavazuje se k úhradě smluvní pokuty ve výši 1000 Kč, jež bude použita k nové výrobě opravených tištěných programů akce.

3. V případě porušení ustanovení čl. III, odst. 5 souhlasí prodejce se smluvní pokutou 5000 Kč, kterou uhradí neprodleně na základě písemné výzvy pořadatele. 

VI. Zboží a exponáty

1. Prodejce garantuje, že jím prodávané a prodávané zboží splňuje požadavky všech příslušných hygienických, bezpečnostních a protipožárních předpisů.

2. Prodejce se nesmí výrazným způsobem odchýlit svou nabídkou na akci od sortimentu, který uvedl v Přihlášce. V opačném případě je pořadatel oprávněn vykázat prodejce okamžitě a bez náhrady z akce.

3. Odpovědní pracovníci prodejce nebo jimi pověřené osoby musí být přítomny na stánku po celou provozní dobu akce.

VII. Povinnosti prodejce

1. Prodejce je povinen dodržovat technicko-požární předpisy, směrnice pro provoz dočasné elektroinstalace včetně bezpečnosti práce a manipulace s veškerým technickým zařízením.

2. Prodejce je povinen dbát pokynů odpovědných pracovníků ostrahy, požární ochrany a pořadatele akce.

3. V případě, že se prodejce účastní na akci vlastním stánkem, je povinen dohodnout podrobnosti s pořadatelem nejpozději tři týdny před zahájením.

4. Prodejce je povinen si zajistit vhodné osvětlení stánku odpovídající povaze stánku, charakteru zboží a roční a denní době.

5. Prodejce odpovídá za veškerá zařízení poskytnutá pořadatelem a je povinen vrátit po skončení akce nepoškozená. Každé poškození prodejní plochy a zařízení pořadatele je prodejce povinen uvést do původního stavu nebo uhradit vzniklou škodu vyčíslenou pořadatelem.

6. Prodejce odpovídá za bezvadný technický stav jím používaných zařízení a garantuje jejich soulad s příslušnými technickými normami, jakož i řádný způsob použití předepsaný výrobcem. 

7. Prodejce bere na vědomí přísný zákaz používání elektrických přímotopů, rychlovarných konvic a podobných zařízení, jejichž použití nebylo řádně dohodnuto s pořadatelem. Nerespektování tohoto zákazu může mít za následek okamžité vykázání prodejce bez náhrady z akce.

VIII. Pojištění

1. Pořadatel neodpovídá prodejci ani jeho spoluprodejcům za ztrátu, zničení či jakékoliv poškození exponátů, zboží, vybavení a zařízení stánku, obalů a balicího materiálu, bez ohledu na to, zda se zničení nebo jiné poškození stalo před zahájením, během akce či po jejím skončení.

2. Pořadatel doporučuje prodejci pojistit exponáty, zboží, vybavení a zařízení při dopravě na místo určení a po dobu trvání akce. Za účelem zamezení krádeží pořadatel doporučuje prodejci po celou dobu akce, montáže a demontáže zajistit na stánku účast minimálně 1 osoby. Eventuální náhradu škody prodejce uplatní výhradně u své pojišťovny, kde uzavřel pojištění, nikoliv u pořadatele.

IX. Propagace, inzerce, nápisy

1. Prodejcel je oprávněn bezplatně propagovat své výrobky a služby pouze ve vlastní expozici/prodejním místě.

2. Prodejce má možnost propagovat své výrobky a služby mimo vlastní expozici/prodejní místo dle podrobných podmínek k příslušné akci.

X. Závěrečná ustanovení

1. V případě, že pořadatel v důsledku jím nezaviněných okolností ("vis maior") nemůže zahájit akci, zajistit konání akce nebo její části v celém výstavním prostoru či jeho části nebo na jiném místě konání akce, uvědomí o tom ihned prodejce. Veškeré závazky vzniklé pořadateli z uzavřené smlouvy o účasti prodejce zanikají. V tomto případě nepřísluší prodejci žádný nárok na náhradu vzniklých škod.

2. Není-li stanoveno jinak, pořadatel je oprávněn v případě porušení některého z ustanovení těchto "Všeobecných podmínek účasti" vyloučit prodejce z další účasti na akci. V takovém případě nevzniká prodejci žádný nárok na náhradu případných škod, nevyužitých služeb včetně reklamy ani dalších nákladů.

3. Pořadatel zpravidla vydává doplňující Podrobné technické instrukce a prodejce je povinen se jimi v plném rozsahu řídit. Jde zejména o upřesnění otevírací doby, doby nakládky a vykládky atd.

4. "Všeobecné podmínky účasti" jakož i případné "Podrobné technické instrukce" jsou nedílnou součástí přihlášky na akci. Smluvní vztahy se řídí českým právem. Nepodaří-li se spory mezi smluvními stranami urovnat jednáním, bude o sporech rozhodovat věcně a místně příslušný Rozhodčí soud při Hospodářské a Agrární komoře ČR.

5. Prodejce zasláním přihlášky na akci souhlasí plně a bez výhrad s těmito podmínkami a potvrzuje, že je oprávněn závaznou přihlášku na akci podat.

CENÍK

Prodejce - potraviny a potravinářské výrobky, nealkonápoje - prodejní místo venkovní (max. 3x3m, vlastní stánek) - dle vzájemné dohody, přípojka 220V 

Prodejce - občerstvení - prodejní místo venkovní (max. 3x3) - dle vzájemné dohody

Řemeslník, nepotravinářský sortiment - prodejní místo venkovní (max. 3x3m, vlastní stánek) - 500Kč

Vino, pivo - prodejní místo venkovní (max- 3x3m, vlastní stánek) - dle vzájemné dohody, prípojka 220V